Roreglement for Kajak

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker


Generelt

Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og bestemmelser.

En stor del af nedenstående regler stammer fra vores forpligtelse over for DKF.

Yderligere oplysninger om DKF findes på DKF’s hjemmeside http://kano-kajak.org/ .

Korsør Roklubs medlemmer skal i forbindelse med aktiviteter i klubbens regi optræde på en værdig måde som repræsentanter både for klubben og for rosporten som sådan.

 

Klubhus – bådehus – området

Klubhuset står under medlemmernes beskyttelse, og det forventes, at alle bidrager til at opretholde et godt miljø, herunder deltager i planlagte rengørings-, vedligeholdelses- og andre tilsvarende aktiviteter.

Uden for brugstid skal klubhus og bådehus være aflåst og lyset slukket. Den fælles alarm for de to huse skal være tilkoblet. Dette gælder i enhver tilstand, hvor husene er forladt, dvs. også når enkeltgrupper eller – personer er på rotur med udgangspunkt i klubben.

Systemnøgle til klubhus og bådehus udleveres af bestyrelsen imod underskrift og gebyr.

Medlemmer kan låne klublokalet mv. efter aftale med bestyrelsen.

Oplæg af private kajakker i bådehuset

Aktive medlemmer af klubben kan efter særlig skriftlig aftale med bestyrelsen få lov til at placere sin private kajak (1 stk.) i bådehuset under en række særlige betingelser. Henvendelse til bestyrelsen.

Korsør Roklub påtaget sig intet ansvar for private bådes konstruktion, holdbarhed eller sødygtighed.

 

Svømmefærdigheder

Al benyttelse af klubbens materiel – eller privat materiel i klubbens regi – forudsætter, at kajakroeren kan svømme 600 meter. Hver aktiv roer kan inden hver sæsonstart aflægge svømmeprøve i svømmehallen.

Ved benyttelse af klubbens materiel - eller privat materiel i klubbens regi - skal kajakroeren altid være iført et CE- godkendt flydeudstyr (redningsvest, svømmevest eller tilsvarende).

 

Rettigheder, generelt

Ethvert aktivt medlem skal gennemgå instruktion i bestemte både under ledelse af en instruktør, før de frigives til roning i klubbens både – eller private både i klubregi.

Undtaget herfra er tidligere medlemmer fra andre roklubber, hvor bestyrelsen dog kan kræve bevis udstedt af den tidligere klub for allerede erhvervede rettigheder.

 

Regler for roning i kajakker:

Frigivet

Alle nye kajakroere skal gennemgå et instruktionsforløb i klubben, som er i overensstemmelse med DKF´s regler for udstedelse af IPP2 bevis. Instruktionsforløbet skal være ledet af en uddannet instruktør. Efter endt instruktion og aflæggelse af diverse prøver, herunder især entringsprøver mv. – se nedenfor - frigives kajakroeren.

Instruktionen omfatter følgende lektioner i et forløb over ca. 4 uger:

 • På græsset: Indstillinger, sikring af luger, check af skinner og ror.
 • Samlet sejltur til Lilleø pynten – instruktion undervejs
 • Roteknik – gennemgange liggende i ”flåder”
 • Bugsering og makkerredninger
 • Tur gennem havn til strand + selvredning
 • Tur gennem havn til lystbådehavn + selvredning
 • Svømning med kajak + selvredning
 • Mest selvredning – og afslutning

 

Frigivet kajakroer

Har ret til at anvende klubbens kajakmateriel – og privat materiel i klubregi - efter følgende retningslinier, inden for sæsonen:

10-12 år Kun på vandet i følge med instruktør eller en frigivet kajakroer

13-17 år Må ro alene til Magleø pynten og retur.

Må ro med landføling i hele Noret, dog mindst 2 kajakker sammen.

18 år Må ro alene i Noret.

 

Kajakret

Kan tildeles personer, som opfylder nedenstående betingelser:

 • Er fyldt 18 år.
 • Er frigivet gennem klubbens kursus for kajakroere ( eller fra anden klub).
 • Har roet mindst 250 km i kajak.
 • Har gennemgået og bestået prøve i klubbens ” Kompendium med stof for opnåelse af kajakret”.

Kajakret giver umiddelbart tilladelse til roning inden for det daglige roområde – og tillige uden for samme efter reglerne nedenfor.

 

Ikke frigivne samt roere uden kajakret

Ikke frigivne må ro i de samme roområder som frigivne, såfremt de er i følge med en frigiven.

Roere uden kajakret må ro i de samme roområder som roere med kajakret, såfremt de er i følge med en roer med kajakret.

Der må dog ikke være mere end én uden tilladelse sammen med én med tilladelse.

Dvs. ikke frigivne må ikke ro alene på Noret, roere uden kajakret må ikke ro alene uden for Noret.

Dagligt roområde

Omfatter hele Noret, inderhavnen, yderhavnen og Storebælt med begrænsning mod syd Skælskør havn og mod nord til og med Tude Å. Der må ikke ro’s i Flådestationens havnebassin.

Generelt om kajakroerens ansvar Kajakroeren har ansvaret for ro - reglementets overholdelse, at der kun ro’s i både, der er i orden, samt for at turen gennemføres på en i enhver henseende værdig måde for klubben og rosporten.

Bestyrelsen kan for forseelser fratage en kajakroer hans / hendes rettigheder.

Kajakroeren har det fulde ansvar for klubbens materiel, såvel over for klubben som over for myndigheder. Tilsvarende gælder ved brug af privat materiel.

Det er kajakroerens ansvar, at klubbens både efter endt rotur rengøres i fornødent omfang – i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger, hvilket vil sige: Kajakken spules, tømmes for vand, gøres ren, aftørres ind - og udvendigt med rene klude.

Kajakroeren skal rapportere evt. skader på klubbens materiel til materielforvalteren – skriftligt hvis det forlanges. Kajakroeren er ansvarlig for, at skader og mangler på materiellet forsøges repareret straks. Reparationer, der ikke er færdige indføres i reparationsprotokollen.

Brug af klubbens materiel

Brugen af klubbens materiel administreres af ro cheferne / brovagten, hvis anvisninger skal følges.

Klubbens materiel skal være til stede ved daglig ro tids begyndelse, hvis ikke andet er aftalt med ro chefen.

Skade på materiel

Al skade på materiel, der ikke skyldes slid eller ælde, erstattes af den, der forvolder skaden. Havarier hæfter den for, som er årsag hertil.

Udlån af kajakker

Udlån af kajakker til andre roklubber ell.a. kan kun ske gennem rocheferne. Rocheferne kan reservere kajakker til specielle formål.

Medlemmerne kan efter aftale med rocheferne reservere kajakker til specielle formål.

Roning

Før hver start skal kajakroerens nummer, afgangstiden, det udpegede roområde indføres i rokort - på computeren. Efter hjemkomst indføres tillige det roede antal kilometer.

Medlemmer af andre roklubber kan ro som gæster i klubbens kajakker efter aftale med brovagten eller et bestyrelsesmedlem. Gæstens navn indføres i rokort - på computeren.

Alle kajakker skal være forsynet med øse - redskab eller pumpe, således anbragt, at det er let tilgængeligt og ikke kan gå tabt under kæntring.

Alle kajakker skal være forsynet med overtræk ved roning over længere afstande.

Hensyn til vejrforhold

Ingen kajak må fjerne sig længere fra land, end at mandskabet kan bjærge sig selv og kajakken i land.

Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land.

En kajakroer, som er på tur, skal følge kystlinien så nær, at roeren til stadighed har føling med land. Ved dette forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjærge sig selv i land. Dog er det tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige (dvs. roligt vejr uden hverken udsigt til uvejr, blæst eller tåge) at sætte over bugter og vige. Det er dog under ingen forhold tilladt at ro længere fra land end 2,5 kilometer.

Kan en tur på grund af vejrforhold, havari eller lignende forhold ikke gennemføres, og kajakken lægges op, skal klubben omgående underrettes.

Undladelse heraf vil medføre erstatningsansvar ved eventuel eftersøgning.

Lægges kajakken op, henligger den for kajakroerens ansvar, og det er kajakroerens ansvar, at kajakken snarest muligt bringes hjem.

Roning efter mørkets frembrud må kun ske, når der medbringes en lygte med hvidt lys som reglementeret advarsel for andre søfarende.

Kajakture uden for dagligt roområde / langture

Frigivne kajakroere med kajakret, dvs. roere med tilladelse til at ro inden for dagligt roområde har

også ret til sammen at organisere ”ture langs kysten i Danmark” (jfr. Havkajak samrådets

uddannelsesplaner).

Ved gennemførelse af egentlige gruppe ture med blandet deltagelse af frigivne og ikke frigivne

(nye) kajakroere skal en kajakinstruktør lede turen.

Ro - sæsoner

Året inddeles i følgende sæsoner, som alle fastsættes af – og løbende kan ændres af - bestyrelsen:

Sommersæson

Går fra standerhejsning til standerstrygning. Der kan ro’s i kajakker inden for dagligt roområde.

Roning i kajak skal foregå i våd- eller tørdragt frem til 1. maj – eller længere, såfremt vand-temperaturen fortsat er lav.

Langturssæson

Fra 1. maj kan langture godkendes af rocheferne. Langturssæsonens start og slut kan til enhver tid ændres af bestyrelsen.

Ved langture i kajak skal sædvanligvis som minimum deltage 2 kajakroere, hvoraf den ene har kajakret, jfr. ovenfor. Enkeltmands-langture i klubregi kræver bestyrelsens godkendelse.

Vintersæson

Går fra standerstrygning til standerhejsning.

Vinterroning

Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra ½ time efter solopgang

til 1 time før solnedgang.

Udøvelse af vinterroning må kun finde sted inden for dagligt roområde.

Evt. vinterroning fra en anden klub sker tilsvarende inden for det af nævnte klub fastsatte område.

Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de

hermed forbundne risici: Vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder

m.v., således at der kun ro’s, når vejrforholdene gør det forsvarligt.

Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og

bundforholdene er muligt. Afstanden til grundt vand / land må aldrig overstige 50 meter.

 

Vinterroning må kun udøves af klubbens frigivne roere, fyldt 15 år ved vinterroningsperiodens start. Roere under 18 år skal desuden have forældres eller værges samtykke

Bestyrelsen kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, herunder aldersgrænser, svømmelængder, påklædning etc.

 

Under udøvelse af vinterroning skal enhver kajakroer være iført en CE godkendt flydeudstyr jf. ovenstående, samt være iført enten våd- eller tørdragt.

Kajakroere skal desuden bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning.

Ved vinterroning skal hver kajak medføre tilstrækkeligt, tørt skiftetøj i vandtæt pose.

Normalt skal der ved vinterroning mindst være 2 kajakker ifølge med hinanden.

 

Såfremt et medlem af klubben ønsker at foretage vinterroning som alene -roning i kajak, kan dette kun ske, såfremt roeren indgår en skriftlig standardaftale med bestyrelsen derom.

 

Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal registreres af klubben

og mindst én gang om året inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage

instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende

regler herfor.

____________________________

 

 

Ikrafttræden

Nærværende reglementer for henholdsvis robåde og kajakker erstatter alle tidligere udsendte reglementer fra Korsør Roklub.

 

Korsør Roklubs bestyrelse 24. februar 2011.