https://clubportalne.blob.core.windows.net/sitesite2519266313353317618/f/Diverse/application-pdf.png

Vedtægter

§ 1

Navn og formål.

Klubbens navn er: 'Korsør Roklub".

Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune.

Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling, hovedsagelig ved ro -, kano- og kajaksport.

§ 1A

Korsør Roklub er medlem af:

Ø Danmarks idrætsforbund (DIF)

Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF)

§ 2

Klubbens stander.

Klubbens stander er mørkeblå med hvidt malteserkors i en hvid ring.

§ 3

Medlemmerne.

1) Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.

2) Som aktivt medlem i seniorafdelingen kan optages enhver mand eller kvinde.

3) Medlemmer, som er mellem 10 og 18 år er ungdomsroere. Man overgår til seniorafdelingen den 31. december i det år, man fylder 18 år.

4) Som passivt medlem kan optages enhver mand eller kvinde.

Passive medlemmer har ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger. De har taleret, men ingen stemmeret på generalforsamlingen. De har ikke ret til at benytte klubbens materiel.

5) Anmeldelse om optagelse som aktivt medlem skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen på en dertil udarbejdet blanket, hvorpå samtidig afgives erklæring om, at vedkommende er i besiddelse af almindelig svømmefærdighed - dvs.: At kunne svømme mindst 300 meter uden hvile, kunne flyde og træde vande. Bestyrelsen kan beslutte, hvorvidt vedkommende kan blive medlem. En eventuel nægtelse skal begrundes skriftligt.

6) Udmeldelse kan kun ske med 14 dages varsel til den første i en måned og skal meddeles til kassereren. Der refunderes ikke kontingent ved udmeldelse.

7) Personer, der gennem en årrække har vist såvel klubben som rosporten særlig interesse, kan på forslag fra bestyrelsen eller skriftlig indstilling fra flere medlemmer gennem bestyrelsen af en generalforsamling udnævnes til æresmedlemmer, der har samme rettigheder som aktive medlemmer.

Efter bestyrelsens skøn kan der endvidere uddeles hæderstegn.

§ 4

Kontingent.

1) Kontingentets størrelse fastsættes af en generalforsamling.

Det for tiden gældende kontingent fremgår af bilag til § 4.

Kontingent pr. måned beregnes som værende lig med ¼ års kontingent.

2) Kontingentopkrævning udsendes hvert år primo marts med 14 dages betalingsfrist.

Ved manglende betaling inden for 14 dages fristen fremsendes 1. rykker med 8 dages betalingsfrist.

Ved videre manglende betaling fremsendes 2. rykker med yderligere 8 dages betalingsfrist og meddelelse om, at manglende betaling vil medføre slettelse af medlemskabet.

3) Medlemmer, der er slettet på grund af restance, kan kun optages igen ved betaling af det skyldige beløb.

§ 5

Medlemsforpligtelser.

1) Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens love og reglementer, gøre sig bekendt med de oplysninger og bestemmelser, som bestyrelsen opslår i bådehuset/opslagstavlen, og rette sig derefter.

2) Når et medlem handler mod klubbens love eller reglementer, kan bestyrelsen tildele vedkommende en advarsel, forbyde adgang til bådehuset, idømme karantæne indtil en måned eller ekskludere vedkommende af klubben. Et ekskluderet medlem kan ved skriftlig begæring til bestyrelsen forlange spørgsmålet om sin eksklusion forelagt en generalforsamling - dog ikke hvis eksklusionen skyldes kontingentrestance.

3) Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel eller ejendele, er efter bestyrelsens beslutning herom erstatningspligtig over for klubben.

4) Ved udtræden af klubben er et medlem forpligtet til:

Tilbagelevere evt. udleveret nøgle samt andre effekter, der tilhører klubben.
Fjerne private effekter, herunder evt. båd(e) fra klubbens område.

§ 6

Generalforsamlingen.

1) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal (jf. dog § 9 Opløsning) og tager sine bestemmelser ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af lovændringer og eksklusioner, som kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer.

2) Afstemningen, der kun kan ske personligt, skal, såfremt et medlem forlanger det, foregå skriftligt. Afstemning om eksklusion skal altid foregå skriftligt. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages fornyet afstemning. Kun aktive medlemmer, som er fyldt 15 år og har betalt kontingent, har stemmeret.

3) Den ordinære generalforsamling afholdes i februar og indkaldes med 14 dages skriftlig varsel eller ved avertering i de lokale blade.

4) Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

4. Kassereren fremlægger orienterende budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af næstformand eller kasserer.

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

5) Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes formanden mindst syv dage før generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag og det reviderede regnskab skal ligge klar en halv time før generalforsamlingen.

6) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer med navns underskrift indsender skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til senest fjorten dage efter modtagelsen af en sådan begæring at indkalde til generalforsamling med angivelse af dagsorden med § 6.3's nævnte varsel på fjorten dage.

§ 7

Bestyrelsen.

1) Klubbens daglige drift ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, valgt blandt klubbens aktive medlemmer under seniorafdelingen, og består af formand, næstformand, kasserer og fire bestyrelsesmedlemmer. Når særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen supplere med en eller to ekstraordinære medlemmer.

2) Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling med simpel majoritet. Formanden, næstformanden og kasserer vælges direkte. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på følgende poster: Sekretær, rochef – robåd, rochef – kajak, materialeforvalter og hus - og områdeforvalter.

3) Formanden vælges for et år, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Der afgår efter tur hvert år tre bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden er på valg i lige år og Kassereren er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted til alle poster. De ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer skal stille deres mandater til rådighed på den førstkommende ordinære generalforsamling, men indgår derefter i valgturnus som de øvrige medlemmer, så længe deres funktion er påkrævet.

4) Posten som redaktør af klubbens hjemmeside kan varetages af et af bestyrelsesmedlemmerne, men hvis dette ikke er tilfældet, skal vedkommende dog have adgang til bestyrelsesmøderne og altid indkaldes til disse. Redaktøren er ansvarlig over for presseloven og forretningsudvalget.

5) Følgende udvalg skal altid nedsættes: Forretningsudvalg med klubbens formand som formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte andre udvalg.

6) Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog skal der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet.

7) Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst fire medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Suppleanterne inviteres med til alle bestyrelsesmøder. Suppleanterne har taleret, men ingen stemmeret.

8) Bestyrelsen har pligt til at føre følgende bøger: Kassebog, hovedbog, forhandlingsprotokol og medlemsfortegnelse.

9) Bestyrelsen udarbejder reglementer med hensyn til den daglige roning, benyttelse af klubbens materiel, brug af klubhus m.m. samt sørger for ophængning af dette i bådehuset/opslagstavlen tillige med fortegnelser over bestyrelsen, udvalg og aktive medlemmer. Af medlemslisten skal det fremgå, hvilke rettigheder det enkelte medlem er i besiddelse af sculler - ret, kajak - ret, styrmandsrettigheder ect.

§ 8

Bestyrelsen.

1) Klubben tegnes i enhver henseende af formanden og to bestyrelses-medlemmer.

2) Revisionen foretages af to på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Revisorerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

3) Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Kassereren fremlægger regnskabet til bestyrelsens godkendelse mindst 4 uger før ordinær generalforsamling. Derefter afleveres regnskabet til revisorerne. Revisionen skal være afsluttet senest tre dage før den ordinære generalforsamling. Revisorerne, der til enhver tid har adgang til klubbens bøger, er forpligtiget til at overbevise sig om tilstedeværelsen af kassebeholdningen og klubbens eventuelle formue.

§ 9

Opløsning.

1) Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling med fjorten dages varsel.

Denne er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Til opløsning kræves mindst 2/3 majoritet.

2) I tilfælde af klubbens opløsning vælges et likvidationsudvalg, der efter tre måneders forløb realiserer både og andet materiel, og hensætter det eventuelle overskud på en bankbog, der deponeres i et pengeinstitut, og som skal tjene til eventuel dannelse af en ny roklub i Korsør. Er en sådan ikke dannet inden ti år, har pengeinstituttet fuldmagt til at indbetale beløbet til DFfR til rosportens fremme.

Foranstående vedtægter træder i kraft den 25. februar 2016.

Bilag til § 4 kontingent

Årligt kontingent:

Aktive:

Under 18 år 850 kr.
Over 18 år: 1.700 kr.

Ved 1 voksen+børn er familieprisen 2.500

Ved 2 voksne+børn er familieprisen 3.400

Satsen for aktive medlemmer skifter ved førstkommende kontingentopkrævning efter, medlemmet er fyldt 18 år.

Passive: 200 kr.

Andre satser.
Indmeldelsesgebyr 100 kr.
Adgangskode 200 kr.
Kursugebyr IPP2 500 kr.

Formand og kasserer 0 kr.
Bestyrelsesmedlemmer (ex. suppleanter) 850 kr.
Æresmedlemmer 0 kr.
Medlemmer med over 25 års medlemskab (før 2003) 1000 kr.
Bestyrelsesmedlem med over 25 års medlemskab(før 2003) 500 kr.
Særligt kontingent, bestyrelsesbeslutning, aktive, (som passive). 200 kr.