Roreglement for robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

Generelt

Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler og bestemmelser.

En stor del af nedenstående regler stammer fra vores forpligtelse over for DFfR.

Yderligere oplysninger om DFfR findes på DFfR’s hjemmeside www.roning.dk .

Korsør Roklub’s medlemmer skal i forbindelse med aktiviteter i klubbens regi optræde på en værdig måde som repræsentanter både for klubben og for rosporten som sådan.

Klubhus – bådehus – området

Klubhuset står under medlemmernes beskyttelse, og det forventes, at alle bidrager til at opretholde et godt miljø, herunder deltager i planlagte rengørings-, vedligeholdelses- og andre tilsvarende aktiviteter.

Uden for brugstid skal klubhus og bådehus være aflåst og lyset slukket. Den fælles alarm for de to huse skal være tilkoblet. Dette gælder i enhver tilstand, hvor husene er forladt, dvs. også når enkeltgrupper eller – personer er på rotur med udgangspunkt i klubben.

Systemnøgle til klubhus og bådehus udleveres af bestyrelsen imod underskrift og gebyr.

Medlemmer kan låne klublokalet mv. efter aftale med bestyrelsen.

Svømmefærdigheder

Al benyttelse af klubbens materiel – eller privat materiel i klubbens regi – forudsætter, at roeren kan svømme 300 meter. Hver aktiv roer kan inden hver sæsonstart aflægge svømmeprøve i svømmehallen.

Roere, der ønsker at deltage i langtursroning skal overfor bestyrelsen aflægge prøve eller fremlægge dokumentation for aflagt svømmeprøve.

Ved benyttelse af klubbens materiel - eller privat materiel i klubbens regi - skal der forefindes et CE - godkendt flydeudstyr (redningsvest, svømmevest eller tilsvarende) til hvert besætnings-medlem.

 

Rettigheder, generelt

Ethvert aktivt medlem skal gennemgå instruktion i bestemte både under ledelse af en instruktør, før de frigives til roning i klubbens både – eller private både i klubregi.

Undtaget herfra er tidligere medlemmer fra andre roklubber, hvor bestyrelsen dog kan kræve bevis udstedt af den tidligere klub for allerede erhvervede rettigheder.

Regler for roning i inrigger og gigbåde:

Frigivet

Alle nye roere skal gennemgå et instruktionsforløb. Under instruktionsforløbet skal der være en uddannet instruktør med i båden. Efter endt instruktion og aflæggelse af vesteprøven – se nedenfor - frigives roeren. Herefter skal der blot være en styrmand med i båden.

Instruktionen omfatter følgende:

 • Roteknik
 • Materialelære
 • Løfteteknik
 • Vesten – hvordan tages den på.
 • Kommandoerne: Vel Roet, Rotaget, Skoddetaget, Småt Roning, Sæt i, Sæt hårdt i, Åren langs, Åren tværs, Kvart åre, evt. Rejs åre.
 • Styreteknik.
 • Skifte pladser i båden.
 • Bådrengøring og vedligehold.
 • Søkort, koste, søfartsregler etc.
 • Påklædning.
 • Lidt om ernæring

Styrmænd I Korsør Roklub er der 3 typer styrmænd: Norstyrmand, Havnestyrmand og Langtursstyrmand.

Norstyrmand

En styrmandsret, som giver personer, der er fyldt 15 år, men er under 18 år samt kaniner, ret til at være ansvarshavende styrmand på inrigger og gigbåde i Noret. Tildeles af bestyrelsen efter instruktion og aflagt prøve i manøvrering af inrigger.

Havnestyrmand En styrmandsret, som giver personer, der er fyldt 18 år, og som har roet minimum ét år, ret til at være ansvarshavende styrmand på inrigger og gigbåde inden for ”dagligt roområde”. Tildeles af bestyrelsen efter instruktion og aflagt prøve i manøvrering af inrigger.

Langtursstyrmand

En styrmandsret, som giver ret til at være ansvarshavende styrmand uden for dagligt roområde. Tildeles efter ansøgning til bestyrelsen. Man skal have bestået DFfR’s styrmandskursus.

Dagligt ro - område

Omfatter hele Noret, inderhavnen, yderhavnen og Storebælt med begrænsning mod syd Skælskør havn og mod nord til og med Tude Å. Der må ikke ro’s i Flådestationens havnebassin.

Generelt om styrmandsansvar

Styrmanden har ansvaret for ro - reglementets overholdelse, at der kun ro’s i både, der er i orden, for besætningens opførsel, for båd og tilbehør samt for at turen gennemføres på en i enhver henseende værdig måde for klubben og rosporten.

Bestyrelsen kan for forseelser fratage en styrmand hans / hendes rettigheder.

Styrmanden har det fulde ansvar for mandskab og materiel, såvel over for klubben som over for myndigheder.

Det er styrmandens ansvar, at båden efter endt rotur rengøres i fornødent omfang – i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger, hvilket vil sige: Årer aftørres og bringes på plads, båden spules, tømmes for vand, gøres ren, aftørres ind - og udvendigt med rene klude.

Styrmanden skal rapportere skader på materiel til materielforvalteren – skriftligt hvis det forlanges. Styrmanden er ansvarlig for, at skader og mangler på materiellet forsøges repareret straks. Reparationer, der ikke er færdige indføres i reparationsprotokollen.

Sculler-ret

Sculler-ret kan tildeles personer, som er fyldt 18 år og som minimum har ét års erfaring i scullerroning, og giver ret til roning i scullermateriel i de tilladte perioder. Retten tildeles af bestyrelsen efter instruktion og aflagt ro- og vælte- / entringsprøve samt efter roning af min. 250 km.

Brug af klubbens materiel

Brugen af klubbens materiel administreres af ro cheferne / brovagten, hvis anvisninger skal følges.

Klubbens materiel skal være til stede ved daglig ro tids begyndelse, hvis ikke andet er aftalt med ro chefen.

Skade på materiel

Al skade på materiel, der ikke skyldes slid eller ælde, erstattes af den, der forvolder skaden. Havarier hæfter den for, som er årsag hertil.

Udlån af både

Udlån af både til andre roklubber ell.a. kan kun ske gennem rocheferne. Rocheferne kan reservere både til specielle formål. Medlemmerne kan efter aftale med rocheferne reservere både til specielle formål.

Roning

Før hver start skal roernes og den ansvarlige styrmands numre, afgangstiden, det udpegede roområde samt indføres i rokort - på computeren. Efter hjemkomst indføres tillige det roede antal kilometer.

Enhver båd skal være fuldt bemandet, og én af besætningen være uddannet styrmand. En uddannet styrmand kan efter inspektionshavendes tilladelse – og styrmandens samtykke – lade et bådehold uden uddannet styrmand ”følge med på turen”. Den uddannede styrmand har således ansvaret for begge bådehold. Desuden kan en ikke uddannet styrmand få tilladelse til at styre i Noret, men altid sådan, at der stedse er visuel kontakt mellem inspektionshavende og bådeholdet.

Styrmanden fører kommandoen og leder turen, der begynder i det øjeblik holdet er samlet i bådehuset, og slutter når holdet efter endt roning har bragt den rengjorte båd og tilhørende materiel på plads.

Roning i kaproningsbåde må kun ske efter aftale med rocheferne.

Det er forbudt at medtage passagerer i bådene.

Alle inrigger og gigbåde skal føre klubstander. På weekend- og langture, på søn og helligdage samt på de af bestyrelsen fastsatte dage i øvrigt skal der føres DFfR’s splitflag.

Medlemmer af andre roklubber kan ro som gæster i klubbens både efter aftale med brovagten eller et bestyrelsesmedlem. Gæstens navn indføres i rokort - på computeren.

Hensyn til vejrforhold Ingen båd må fjerne sig længere fra land, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden i land.

Kan en tur på grund af vejrforhold, havari eller lignende forhold ikke gennemføres, og båden lægges op, skal klubben omgående underrettes. Undladelse heraf vil medføre erstatningsansvar ved eventuel eftersøgning. Lægges båden op, henligger den for styrmandens ansvar, og det er styrmandens ansvar, at båden snarest muligt bringes hjem.

Roning efter mørkets frembrud må kun ske, når der medbringes en lygte med hvidt lys som reglementeret advarsel for andre søfarende.

Outrigger må kun benyttes efter mørkets frembrud i følge med inrigger eller klubbens motorbåd.

 

DFfR’s langtursreglement for robåde

Ud over vore egne regler iflg. ovenstående anfører DFfR følgende bestemmelser, som vi skal overholde:

 • Enhver tur, der går ud over ”dagligt roområde” er en langtur.
 • Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til, der må ikke medtages passagerer, og båden må ikke overbelastes.
 • Sejlføring er forbudt.
 • Den enkelte klubs bestyrelse har ansvaret for, at bådens fører har langtursstyrmandsret.
 • På samme måde kan langtursstyrmandsretten kun tildeles erfarne roere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus afholdt efter DFfR’s retningslinier.
 • Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder søloven og søvejsreglerne overholdes.
 • En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien, når bundforholdene ikke hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.
 • Bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig.
 • Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot én af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må

denne ikke foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.

 • Den enkelte klubs bestyrelse har overfor myndighederne ansvaret for, at langtursbåde er sødygtige og typegodkendte af DFfR, samt at det øvrige materiel og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand.
 • Langtursbåde skal altid være forsynet med et øsekar og redningsveste (én til hver person) af en CE- godkendt type.
 • Kravet om typegodkendelse af langtursbåde bortfalder i danske indsøer og i å-systemer.
 • Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der benyttes i det pågældende land.

Ro - sæsoner

Året inddeles i følgende sæsoner, som alle fastsættes af bestyrelsen:

Sommersæson

Går fra standerhejsning til standerstrygning. Der kan ro’s i inrigger og gigbåde inden for dagligt roområde.

Langturssæson

Fra 1. maj kan langture godkendes af rocheferne. Der kan da ro’s langture efter gældende regler. Desuden tillades landgang inden for dagligt roområde. Langturssæsonens start og slut kan til enhver tid ændres af bestyrelsen.

Scullersæson

Starter normalt Grundlovsdag, 5. juni og slutter ved standerstrygning. Der kan ro’s outriggede både efter gældende regler. Scullersæsonen kan til enhver tid ændres af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give enkelte roere tilladelse til at starte scullersæsonen allerede ved standerhejsning.

Vintersæson

Går fra standerstrygning til standerhejsning for inrigger og gigbåde henholdsvis til 5. juni for scullere og 1. maj for gennemførelse af langture, jfr. ovenstående.

Vinterroning

Afsnittet er bragt i overensstemmelse med DFfR’s vinterroningsreglement:

Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra ½ time efter solopgang til 1 time før solnedgang.

 

Udøvelse af vinterroning må kun finde sted i Noret.

 

Evt. vinterroning fra en anden klub sker tilsvarende indenfor det af nævnte klub fastsatte område. Ved vinterroning ud over klubbens daglige roområder gælder også bestemmelserne i DFfR’s

langtursreglement.

 

Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de

hermed forbundne risici: Vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder

m.v., således at der kun ro’s, når vejrforholdene gør det forsvarligt.

Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og

bundforholdene er muligt. Afstanden til land bør aldrig overstige 100 - 200 meter. (Inriggede både)

 

Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, fyldt 15 år ved vinterroningsperiodens start. Roere under 18 år skal desuden have forældres eller værges samtykke

Bestyrelsen kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, herunder aldersgrænser, svømmelængder, påklædning etc.

 

Vinterroning kan finde sted i såvel inriggede som outriggede både. Rochefen

fastsætter bestemmelser for, hvilke både, der aktuelt må anvendes til vinterroning.

 

Vinterroning i outriggede både, dvs. roning uden for scullersæsonen, kan ske på følgende betingelser:

Enten under ledsagelse af følgebåd,

eller under iagttagelse af de regler, der gælder for vinterroning i kajakker, se følgende:

Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici: Vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder m.v., således at der kun ro’s, når vejrforholdene gør det forsvarligt.

Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og bundforholdene er muligt. Afstanden til grundt vand / land må aldrig overstige 50 meter.

 

Under udøvelse af vinterroning skal enhver roer være iført en CE godkendt redningsvest samt være iført enten våddragt eller tørdragt.

Roere skal desuden bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning.

 

Ved vinterroning skal hver båd medføre tilstrækkeligt, tørt skiftetøj i vandtæt pose.

 

Normalt skal der ved vinterroning mindst være 2 både i følge med hinanden.

 

Såfremt et medlem af klubben ønsker at foretage vinterroning som alene - roning, kan dette kun ske, såfremt roeren indgår en skriftlig standardaftale med bestyrelsen derom.

 

Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal registreres af klubben

og mindst én gang om året inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor.