Roreglement for robåde

 

 

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

Reglementet kan også downloades ved at klikke her

 

 

Generelt

Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler og bestemmelser.

En stor del af nedenstående regler stammer fra vores forpligtelse over for DFfR.

Yderligere oplysninger om DFfR findes på DFfR’s hjemmeside www.roning.dk .

 

Korsør Roklub’s medlemmer skal i forbindelse med aktiviteter i klubbens regi optræde på en værdig måde som repræsentanter både for klubben og for rosporten som sådan.

 

Klubhus – bådehus – området

Klubhuset står under medlemmernes beskyttelse, og det forventes, at alle bidrager til at opretholde et godt miljø, herunder deltager i planlagte rengørings-, vedligeholdelses- og andre tilsvarende aktiviteter.

 

Uden for brugstid skal klubhus og bådehus være aflåst og lyset slukket. Den fælles alarm for de to huse skal være tilkoblet. Dette gælder i enhver tilstand, hvor husene er forladt, dvs. også når enkeltgrupper eller – personer er på rotur med udgangspunkt i klubben.

 

Systemnøgle til klubhus og bådehus udleveres af bestyrelsen imod underskrift og gebyr.

 

Medlemmer kan låne klublokalet mv. efter aftale med bestyrelsen.

 

Svømmefærdigheder

Al benyttelse af klubbens materiel – eller privat materiel i klubbens regi – forudsætter, at roeren kan svømme 300 meter. Hver aktiv roer kan inden hver sæsonstart aflægge svømmeprøve i svømmehallen.

Roere, der ønsker at deltage i langtursroning skal overfor bestyrelsen aflægge prøve eller fremlægge dokumentation for aflagt svømmeprøve.

Ved benyttelse af klubbens materiel - eller privat materiel i klubbens regi - skal der forefindes et CE - godkendt flydeudstyr (redningsvest, svømmevest eller tilsvarende) til hvert besætnings-medlem.

 

Rettigheder, generelt

Ethvert aktivt medlem skal gennemgå instruktion i bestemte både under ledelse af en instruktør, før de frigives til roning i klubbens både – eller private både i klubregi.

Undtaget herfra er tidligere medlemmer fra andre roklubber, hvor bestyrelsen dog kan kræve bevis udstedt af den tidligere klub for allerede erhvervede rettigheder.

 

Regler for roning i inrigger og gigbåde:

Frigivet Alle nye roere skal gennemgå et instruktionsforløb. Under instruktionsforløbet skal der være en uddannet instruktør med i båden. Efter endt instruktion og aflæggelse af vesteprøven – se nedenfor - frigives roeren. Herefter skal der blot være en styrmand med i båden.

Instruktionen omfatter følgende:

Roteknik

Materialelære

Løfteteknik

Vesten – hvordan tages den på.

Kommandoerne: Vel Roet, Rotaget, Skoddetaget, Småt Roning, Sæt i, Sæt hårdt i, Åren langs, Åren tværs, Kvart åre, evt. Rejs åre.

Styreteknik.

Skifte pladser i båden.

Bådrengøring og vedligehold.

Søkort, koste, søfartsregler etc.

Påklædning.

Lidt om ernæring

Styrmænd I Korsør Roklub er der 3 typer styrmænd: Norstyrmand, Havnestyrmand og Langtursstyrmand.

Norstyrmand En styrmandsret, som giver personer, der er fyldt 15 år, men er under 18 år samt kaniner, ret til at være ansvarshavende styrmand på inrigger og gigbåde i Noret. Tildeles af bestyrelsen efter instruktion og aflagt prøve i manøvrering af inrigger.

Havnestyrmand En styrmandsret, som giver personer, der er fyldt 18 år, og som har roet minimum ét år, ret til at være ansvarshavende styrmand på inrigger og gigbåde inden for ”dagligt roområde”. Tildeles af bestyrelsen efter instruktion og aflagt prøve i manøvrering af inrigger.

Langtursstyrmand En styrmandsret, som giver ret til at være ansvarshavende styrmand uden for dagligt roområde. Tildeles efter ansøgning til bestyrelsen. Man skal have bestået DFfR’s styrmandskursus.

Dagligt ro - område Omfatter hele Noret, inderhavnen, yderhavnen og Storebælt med begrænsning mod syd Skælskør havn og mod nord til og med Tude Å. Der må ikke ro’s i Flådestationens havnebassin.

Generelt om styrmandsansvar Styrmanden har ansvaret for ro - reglementets overholdelse, at der kun ro’s i både, der er i orden, for besætningens opførsel, for båd og tilbehør samt for at turen gennemføres på en i enhver henseende værdig måde for klubben og rosporten.

Bestyrelsen kan for forseelser fratage en styrmand hans / hendes rettigheder.

Styrmanden har det fulde ansvar for mandskab og materiel, såvel over for klubben som over for myndigheder.

Det er styrmandens ansvar, at båden efter endt rotur rengøres i fornødent omfang – i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger, hvilket vil sige: Årer aftørres og bringes på plads, båden spules, tømmes for vand, gøres ren, aftørres ind - og udvendigt med rene klude.

Styrmanden skal rapportere skader på materiel til materielforvalteren – skriftligt hvis det forlanges. Styrmanden er ansvarlig for, at skader og mangler på materiellet forsøges repareret straks. Reparationer, der ikke er færdige indføres i reparationsprotokollen.

Sculler-ret Sculler-ret kan tildeles personer, som er fyldt 18 år og som minimum har ét års erfaring i scullerroning, og giver ret til roning i scullermateriel i de tilladte perioder. Retten tildeles af bestyrelsen efter instruktion og aflagt ro- og vælte- / entringsprøve samt efter roning af min. 250 km.

Brug af klubbens materiel Brugen af klubbens materiel administreres af ro cheferne / brovagten, hvis anvisninger skal følges.

Klubbens materiel skal være til stede ved daglig ro tids begyndelse, hvis ikke andet er aftalt med ro chefen.

Skade på materiel Al skade på materiel, der ikke skyldes slid eller ælde, erstattes af den, der forvolder skaden. Havarier hæfter den for, som er årsag hertil.

Udlån af både Udlån af både til andre roklubber ell.a. kan kun ske gennem rocheferne. Rocheferne kan reservere både til specielle formål. Medlemmerne kan efter aftale med rocheferne reservere både til specielle formål.

Roning Før hver start skal roernes og den ansvarlige styrmands numre, afgangstiden, det udpegede roområde samt forventet hjemkomst indføres i ro - protokollen. Efter hjemkomst indføres tillige det roede antal kilometer.

Enhver båd skal være fuldt bemandet, og én af besætningen være uddannet styrmand. En uddannet styrmand kan efter inspektionshavendes tilladelse – og styrmandens samtykke – lade et bådehold uden uddannet styrmand ”følge med på turen”. Den uddannede styrmand har således ansvaret for begge bådehold. Desuden kan en ikke uddannet styrmand få tilladelse til at styre i Noret, men altid sådan, at der stedse er visuel kontakt mellem inspektionshavende og bådeholdet.

Styrmanden fører kommandoen og leder turen, der begynder i det øjeblik holdet er samlet i bådehuset, og slutter når holdet efter endt roning har bragt den rengjorte båd og tilhørende materiel på plads.

Roning i kaproningsbåde må kun ske efter aftale med rocheferne.

Det er forbudt at medtage passagerer i bådene.

Alle inrigger og gigbåde skal føre klubstander. På weekend- og langture, på søn og helligdage samt på de af bestyrelsen fastsatte dage i øvrigt skal der føres DFfR’s splitflag.

Medlemmer af andre roklubber kan ro som gæster i klubbens både efter aftale med brovagten eller et bestyrelsesmedlem. Gæstens navn og roklub indføres i ro - protokollen.

Hensyn til vejrforhold Ingen båd må fjerne sig længere fra land, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden i land.

Kan en tur på grund af vejrforhold, havari eller lignende forhold ikke gennemføres, og båden lægges op, skal klubben omgående underrettes. Undladelse heraf vil medføre erstatningsansvar ved eventuel eftersøgning. Lægges båden op, henligger den for styrmandens ansvar, og det er styrmandens ansvar, at båden snarest muligt bringes hjem.

Roning efter mørkets frembrud må kun ske, når der medbringes en lygte med hvidt lys som reglementeret advarsel for andre søfarende.

Outrigger må kun benyttes efter mørkets frembrud i følge med inrigger eller klubbens motorbåd.

 

 

 

 

DFfR’s langtursreglement for robåde

Ud over vore egne regler iflg. ovenstående anfører DFfR følgende bestemmelser, som vi skal overholde:

Enhver tur, der går ud over ”dagligt roområde” er en langtur.

Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til, der må ikke medtages passagerer, og båden må ikke overbelastes.

Sejlføring er forbudt.

Den enkelte klubs bestyrelse har ansvaret for, at bådens fører har langtursstyrmandsret.

På samme måde kan langtursstyrmandsretten kun tildeles erfarne roere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus afholdt efter DFfR’s retningslinier.

Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder søloven og søvejsreglerne overholdes.

En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien, når bundforholdene ikke hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.

Bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig.

Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot én af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må

denne ikke foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.

Den enkelte klubs bestyrelse har overfor myndighederne ansvaret for, at langtursbåde er sødygtige og typegodkendte af DFfR, samt at det øvrige materiel og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand.

Langtursbåde skal altid være forsynet med et øsekar og redningsveste (én til hver person) af en CE- godkendt type.

Kravet om typegodkendelse af langtursbåde bortfalder i danske indsøer og i å-systemer.

Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der benyttes i det pågældende land.

Ro - sæsoner

Året inddeles i følgende sæsoner, som alle fastsættes af bestyrelsen:

Sommersæson Går fra standerhejsning til standerstrygning. Der kan ro’s i inrigger og gigbåde inden for dagligt roområde.

Langturssæson Fra 1. maj kan langture godkendes af rocheferne. Der kan da ro’s langture efter gældende regler. Desuden tillades landgang inden for dagligt roområde. Langturssæsonens start og slut kan til enhver tid ændres af bestyrelsen.

Scullersæson Starter normalt Grundlovsdag, 5. juni og slutter ved standerstrygning. Der kan ro’s outriggede både efter gældende regler. Scullersæsonen kan til enhver tid ændres af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give enkelte roere tilladelse til at starte scullersæsonen allerede ved standerhejsning.

Vintersæson Går fra standerstrygning til standerhejsning for inrigger og gigbåde henholdsvis til 5. juni for scullere og 1. maj for gennemførelse af langture, jfr. ovenstående.

 

 

Vinterroning

Afsnittet er bragt i overensstemmelse med DFfR’s vinterroningsreglement:

 

Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra ½ time efter solopgang til 1 time før solnedgang.

 

Udøvelse af vinterroning må kun finde sted i Noret.

 

Evt. vinterroning fra en anden klub sker tilsvarende indenfor det af nævnte klub fastsatte område. Ved vinterroning ud over klubbens daglige roområder gælder også bestemmelserne i DFfR’s

langtursreglement.

 

Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de

hermed forbundne risici: Vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder

m.v., således at der kun ro’s, når vejrforholdene gør det forsvarligt.

Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og

bundforholdene er muligt. Afstanden til land bør aldrig overstige 100 - 200 meter. (Inriggede både)

 

Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, fyldt 15 år ved vinterroningsperiodens start. Roere under 18 år skal desuden have forældres eller værges samtykke

Bestyrelsen kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, herunder aldersgrænser, svømmelængder, påklædning etc.

 

Vinterroning kan finde sted i såvel inriggede som outriggede både. Rochefen

fastsætter bestemmelser for, hvilke både, der aktuelt må anvendes til vinterroning.

 

Vinterroning i outriggede både, dvs. roning uden for scullersæsonen, kan ske på følgende betingelser:

Enten under ledsagelse af følgebåd,

eller under iagttagelse af de regler, der gælder for vinterroning i kajakker, se følgende:

 

Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici: Vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder m.v., således at der kun ro’s, når vejrforholdene gør det forsvarligt.

Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og bundforholdene er muligt. Afstanden til grundt vand / land må aldrig overstige 50 meter.

 

Under udøvelse af vinterroning skal enhver roer være iført en CE godkendt redningsvest samt være iført enten våddragt eller tørdragt.

Roere skal desuden bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning.

 

Ved vinterroning skal hver båd medføre tilstrækkeligt, tørt skiftetøj i vandtæt pose.

 

Normalt skal der ved vinterroning mindst være 2 både i følge med hinanden.

 

Såfremt et medlem af klubben ønsker at foretage vinterroning som alene - roning, kan dette kun ske, såfremt roeren indgår en skriftlig standardaftale med bestyrelsen derom.

 

Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal registreres af klubben

og mindst én gang om året inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor.

 

 

___________________________________

 

 

 

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

 

 

Generelt

Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og bestemmelser.

En stor del af nedenstående regler stammer fra vores forpligtelse over for DKF.

Yderligere oplysninger om DKF findes på DKF’s hjemmeside www.kano-kajak.dk .

 

Korsør Roklubs medlemmer skal i forbindelse med aktiviteter i klubbens regi optræde på en værdig måde som repræsentanter både for klubben og for rosporten som sådan.

 

Klubhus – bådehus – området

Klubhuset står under medlemmernes beskyttelse, og det forventes, at alle bidrager til at opretholde et godt miljø, herunder deltager i planlagte rengørings-, vedligeholdelses- og andre tilsvarende aktiviteter.

 

Uden for brugstid skal klubhus og bådehus være aflåst og lyset slukket. Den fælles alarm for de to huse skal være tilkoblet. Dette gælder i enhver tilstand, hvor husene er forladt, dvs. også når enkeltgrupper eller – personer er på rotur med udgangspunkt i klubben.

 

Systemnøgle til klubhus og bådehus udleveres af bestyrelsen imod underskrift og gebyr.

 

Medlemmer kan låne klublokalet mv. efter aftale med bestyrelsen.

 

Oplæg af private kajakker i bådehuset

Aktive medlemmer af klubben kan efter særlig skriftlig aftale med bestyrelsen få lov til at placere sin private kajak (1 stk.) i bådehuset under en række særlige betingelser. Henvendelse til bestyrelsen.

Korsør Roklub påtaget sig intet ansvar for private bådes konstruktion, holdbarhed eller sødygtighed.

 

Svømmefærdigheder

Al benyttelse af klubbens materiel – eller privat materiel i klubbens regi – forudsætter, at kajakroeren kan svømme 600 meter. Hver aktiv roer kan inden hver sæsonstart aflægge svømmeprøve i svømmehallen.

 

 

Ved benyttelse af klubbens materiel - eller privat materiel i klubbens regi - skal kajakroeren altid være iført et CE- godkendt flydeudstyr (redningsvest, svømmevest eller tilsvarende).

 

Rettigheder, generelt

Ethvert aktivt medlem skal gennemgå instruktion i bestemte både under ledelse af en instruktør, før de frigives til roning i klubbens både – eller private både i klubregi.

Undtaget herfra er tidligere medlemmer fra andre roklubber, hvor bestyrelsen dog kan kræve bevis udstedt af den tidligere klub for allerede erhvervede rettigheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler for roning i kajakker:

Frigivet Alle nye kajakroere skal gennemgå et instruktionsforløb i klubben, som er i overensstemmelse med DKF´s regler for udstedelse af EPP2 bevis. Instruktionsforløbet skal være ledet af en uddannet instruktør. Efter endt instruktion og aflæggelse af diverse prøver, herunder især entringsprøver mv. – se nedenfor - frigives kajakroeren.

Instruktionen omfatter følgende lektioner i et forløb over ca. 4 uger:

På græsset: Indstillinger, sikring af luger, check af skinner og ror.

Samlet sejltur til Lilleø pynten – instruktion undervejs

Roteknik – gennemgange liggende i ”flåder”

Bugsering og makkerredninger

Tur gennem havn til strand + selvredning

Tur gennem havn til lystbådehavn + selvredning

Svømning med kajak + selvredning

Mest selvredning – og afslutning

 

Frigivet kajakroer

Har ret til at anvende klubbens kajakmateriel – og privat materiel i klubregi - efter følgende retningslinier, inden for sæsonen:

 

10-12 år Kun på vandet i følge med instruktør eller en frigivet kajakroer

13-17 år Må ro alene til Magleø pynten og retur.

Må ro med landføling i hele Noret, dog mindst 2 kajakker sammen.

18 år Må ro alene i Noret.

 

Kajakret

Kan tildeles personer, som opfylder nedenstående betingelser:

Er fyldt 18 år.

Er frigivet gennem klubbens kursus for kajakroere ( eller fra anden klub).

Har roet mindst 250 km i kajak.

Har gennemgået og bestået prøve i klubbens ” Kompendium med stof for opnåelse af kajakret”.

Kajakret giver umiddelbart tilladelse til roning inden for det daglige roområde – og tillige uden for samme efter reglerne nedenfor.

 

Ikke frigivne samt roere uden kajakret

Ikke frigivne må ro i de samme roområder som frigivne, såfremt de er i følge med en frigiven.

Roere uden kajakret må ro i de samme roområder som roere med kajakret, såfremt de er i følge med en roer med kajakret.

Der må dog ikke være mere end én uden tilladelse sammen med én med tilladelse.

 

Dvs. ikke frigivne må ikke ro alene på Noret, roere uden kajakret må ikke ro alene uden for Noret.

Dagligt roområde Omfatter hele Noret, inderhavnen, yderhavnen og Storebælt med begrænsning mod syd Skælskør havn og mod nord til og med Tude Å. Der må ikke ro’s i Flådestationens havnebassin.

Generelt om kajakroerens ansvar Kajakroeren har ansvaret for ro - reglementets overholdelse, at der kun ro’s i både, der er i orden, samt for at turen gennemføres på en i enhver henseende værdig måde for klubben og rosporten.

Bestyrelsen kan for forseelser fratage en kajakroer hans / hendes rettigheder.

Kajakroeren har det fulde ansvar for klubbens materiel, såvel over for klubben som over for myndigheder. Tilsvarende gælder ved brug af privat materiel.

Det er kajakroerens ansvar, at klubbens både efter endt rotur rengøres i fornødent omfang – i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger, hvilket vil sige: Kajakken spules, tømmes for vand, gøres ren, aftørres ind - og udvendigt med rene klude.

Kajakroeren skal rapportere evt. skader på klubbens materiel til materielforvalteren – skriftligt hvis det forlanges. Kajakroeren er ansvarlig for, at skader og mangler på materiellet forsøges repareret straks. Reparationer, der ikke er færdige indføres i reparationsprotokollen.

Brug af klubbens materiel Brugen af klubbens materiel administreres af ro cheferne / brovagten, hvis anvisninger skal følges.

Klubbens materiel skal være til stede ved daglig ro tids begyndelse, hvis ikke andet er aftalt med ro chefen.

Skade på materiel Al skade på materiel, der ikke skyldes slid eller ælde, erstattes af den, der forvolder skaden. Havarier hæfter den for, som er årsag hertil.

Udlån af kajakker Udlån af kajakker til andre roklubber ell.a. kan kun ske gennem rocheferne. Rocheferne kan reservere kajakker til specielle formål.

Medlemmerne kan efter aftale med rocheferne reservere kajakker til specielle formål.

Roning Før hver start skal kajakroerens nummer, afgangstiden, det udpegede roområde samt forventet hjemkomst indføres i ro - protokollen. Efter hjemkomst indføres tillige det roede antal kilometer.

Medlemmer af andre roklubber kan ro som gæster i klubbens kajakker efter aftale med brovagten eller et bestyrelsesmedlem. Gæstens navn og roklub indføres i ro protokollen.

Alle kajakker skal være forsynet med øse - redskab eller pumpe, således anbragt, at det er let tilgængeligt og ikke kan gå tabt under kæntring.

Alle kajakker skal være forsynet med overtræk ved roning over længere afstande.

Hensyn til vejrforhold Ingen kajak må fjerne sig længere fra land, end at mandskabet kan bjærge sig selv og kajakken i land.

Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land.

En kajakroer, som er på tur, skal følge kystlinien så nær, at roeren til stadighed har føling med land. Ved dette forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjærge sig selv i land. Dog er det tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige (dvs. roligt vejr uden hverken udsigt til uvejr, blæst eller tåge) at sætte over bugter og vige. Det er dog under ingen forhold tilladt at ro længere fra land end 2,5 kilometer.

Kan en tur på grund af vejrforhold, havari eller lignende forhold ikke gennemføres, og kajakken lægges op, skal klubben omgående underrettes.

Undladelse heraf vil medføre erstatningsansvar ved eventuel eftersøgning.

Lægges kajakken op, henligger den for kajakroerens ansvar, og det er kajakroerens ansvar, at kajakken snarest muligt bringes hjem.

Roning efter mørkets frembrud må kun ske, når der medbringes en lygte med hvidt lys som reglementeret advarsel for andre søfarende.

Kajakture uden for dagligt roområde / langture

Frigivne kajakroere med kajakret, dvs. roere med tilladelse til at ro inden for dagligt roområde har

også ret til sammen at organisere ”ture langs kysten i Danmark” (jfr. Havkajak samrådets

uddannelsesplaner).

 

Ved gennemførelse af egentlige gruppe ture med blandet deltagelse af frigivne og ikke frigivne

(nye) kajakroere skal en kajakinstruktør lede turen.

Ro - sæsoner Året inddeles i følgende sæsoner, som alle fastsættes af – og løbende kan ændres af - bestyrelsen:

Sommersæson Går fra standerhejsning til standerstrygning. Der kan ro’s i kajakker inden for dagligt roområde.

Roning i kajak skal foregå i våd- eller tørdragt frem til 1. maj – eller længere, såfremt vand-temperaturen fortsat er lav.

Langturssæson Fra 1. maj kan langture godkendes af rocheferne. Langturssæsonens start og slut kan til enhver tid ændres af bestyrelsen.

Ved langture i kajak skal sædvanligvis som minimum deltage 2 kajakroere, hvoraf den ene har kajakret, jfr. ovenfor. Enkeltmands-langture i klubregi kræver bestyrelsens godkendelse.

Vintersæson Går fra standerstrygning til standerhejsning.

Vinterroning

Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra ½ time efter solopgang

til 1 time før solnedgang.

 

Udøvelse af vinterroning må kun finde sted inden for dagligt roområde.

Evt. vinterroning fra en anden klub sker tilsvarende inden for det af nævnte klub fastsatte område.

 

Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de

hermed forbundne risici: Vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder

m.v., således at der kun ro’s, når vejrforholdene gør det forsvarligt.

Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og

bundforholdene er muligt. Afstanden til grundt vand / land må aldrig overstige 50 meter.

 

Vinterroning må kun udøves af klubbens frigivne roere, fyldt 15 år ved vinterroningsperiodens start. Roere under 18 år skal desuden have forældres eller værges samtykke

Bestyrelsen kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, herunder aldersgrænser, svømmelængder, påklædning etc.

 

Under udøvelse af vinterroning skal enhver kajakroer være iført en CE godkendt flydeudstyr jf. ovenstående, samt være iført enten våd- eller tørdragt.

Kajakroere skal desuden bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning.

 

Ved vinterroning skal hver kajak medføre tilstrækkeligt, tørt skiftetøj i vandtæt pose.

 

Normalt skal der ved vinterroning mindst være 2 kajakker ifølge med hinanden.

 

 

Såfremt et medlem af klubben ønsker at foretage vinterroning som alene -roning i kajak, kan dette kun ske, såfremt roeren indgår en skriftlig standardaftale med bestyrelsen derom.

 

Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal registreres af klubben

og mindst én gang om året inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage

instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende

regler herfor.

____________________________

 

Bilag: Se anden side

 

Ikrafttræden

Nærværende reglementer for henholdsvis robåde og kajakker erstatter alle tidligere udsendte reglementer fra Korsør Roklub.

 

Korsør Roklubs bestyrelse 24. februar 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG 1

Korsør Roklub

Medlem af D.F.f.R. og DKF under D.I.F.

Lilleøvej 16, 4220 Korsør

Telefon: 58 37 16 69

Giro: 900-3096

 

Aftale om plads til privat båd (kajak/mindre robåd) i Korsør Roklubs bådehal.

 

 

Ejer : Medlems nr.:

 

 

Adresse : By:

 

 

Bådens Navn: Type:

 

 

Båden ligger i Bådehallen på nedenstående betingelser fastsat af Korsør Roklub:

 

En båd kan kun få plads i bådehallen, hvis ejer er aktiv medlem.

Korsør Roklub anviser plads i bådehallen. Placeringen kan ændres i forhold til brug af båd og hal.

Båden ligger på ejers ansvar – Korsør Roklub har ingen forsikring.

Vedligeholdelse af båden er ejers ansvar.

Båden må kun bruges af ejer eller af medlemmer, som har ejers tilladelse.

Der roes under de gældende regler for bådtypen, som er udleveret af Korsør Roklub.

Det vil være muligt for Korsør Roklub at indføre opkrævning af et årligt gebyr for pladsen. Beslutning herom skal tages på en generalforsamling.

Ved udmeldelse skal båden fjernes fra bådehallen senest 14 dage efter medlemskabets ophør.

Hvis medlemmet ikke bruger sin båd, kan Korsør Roklub kræve båden fjernet fra bådehallen.

Korsør Roklub påtaget sig intet ansvar for private bådes konstruktion, holdbarhed eller sødygtighed.

 

 

 

 

Denne aftale accepteres:

 

Båd ejer Korsør Roklub

 

 

___________________________________ ___________________________________

Dato underskrift Dato underskrift

 

Vedr. andre medlemmers brug af ovenstående båd – se næste side.

 

 

 

 

___________________________________________________________

 

giver hermed tilladelse til, at min båd bruges af:

 

 

 

Medlem : Medlems nr.:

 

 

Medlem : Medlems nr.:

 

 

Medlem : Medlems nr.:

 

 

Medlem : Medlems nr.:

 

 

 

Ejer modtager kopi af aftalen.